Tin tức liên quan
Vận chuyển nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng (ghn.vn)
Chỉ trong vòng 24h-72h đồng hồ

Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu

Bảo hành sản phẩm lên tới 5 năm
Cam kết không phát sinh thêm phí

Giao hàng nhanh chóng
Chỉ trong vòng 24h-72h đồng hồ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của “Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopbienhoa.vn”. Tham khảo toàn văn Quy Chế Hoạt Động tại đây.

1.1 Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử Shopbienhoa.vn qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang Shopbienhoa.vn”). Trước khi sử dụng Trang Shopbienhoa.vn hoặc tạo tài khoản Shopbienhoa.vn (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopbienhoa.vn để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Shopbienhoa.vn và các công ty liên kết và công ty con của Shopbienhoa.vn (sau đây được gọi riêng là “Shopbienhoa.vn”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Shopbienhoa.vn, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Shopbienhoa.vn và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Shopbienhoa.vn có sẵn trên Trang Shopbienhoa.vn, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Shopbienhoa.vn hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Shopbienhoa.vn (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi Shopbienhoa.vn.

1.2 Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. Shopbienhoa.vn không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. Shopbienhoa.vn có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. Shopbienhoa.vn bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang Shopbienhoa.vn theo  Mục 6.4 bên dưới. Shopbienhoa.vn không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, Shopbienhoa.vn sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

1.3 Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Shopbienhoa.vn, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4 Shopbienhoa.vn bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Shopbienhoa.vn hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Shopbienhoa.vn không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Shopbienhoa.vn có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Shopbienhoa.vn hoặc Dịch Vụ của Shopbienhoa.vn mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5 Shopbienhoa.vn bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Shopbienhoa.vn hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do này


QUYỀN RIÊNG TƯ
2.1 Shopbienhoa.vn coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Shopbienhoa.vn cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Shopbienhoa.vn.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Shopbienhoa.vn. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Shopbienhoa.vn thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung xấp thông tin trên Trang Shopbienhoa.vn, Người Sử Dụng:

cho phép Shopbienhoa.vn thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật; đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Shopbienhoa.vn; và sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2 Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành